Broj: 2080/2023

Datum: 28.12.2023.godine                                                                                                                                                        

Na osnovu člana 116. i članova 111. i 114. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 9/17), Odluke Školskog odbora škole broj:2005/2023  od  11.12.2023.godine  i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-34-8855-093-4/23 od 19.12.2023.godine, Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,raspisuje

K O N K U R S

za popunjavanje radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

 1. tjelesni i zdravstveni odgoj  za srednje tehničke škole- 8 časova, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 2. tjelesni i zdravstveni odgoj za srednje stručne škole- 14 časova, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 3. programiranje za zvanje elektrotehničar računarstva-4 časa,na određeno radno vrijeme, do povrtaka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 4. baze podataka za zvanje elektrotehničar računarstva- 3 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 5. elektronika za zvanje elektrotehničar računarstva- 2 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 6. automatika za zvanje elektrotehničar računarstva- 4 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 7. računarske mreže za zvanje elektrotehničar računarstva- 2 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 8. digitalna tehnika za zvanje elektrotehničar računarstva- 5 časova, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 9. elektronika za zvanje tehničar za mehatroniku- 3 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 10. automatika za zvanje tehničar za mehatroniku- 2 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 11. osnovi automatizacije za zanimanje operater na CNC mašinama- 2 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 12. mašine i uređaji za zvanje tehničar za obradu drveta – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 13. kuharstvo za zanimanje kuhar- 4 časa,na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 14. poslastičarstvo za zanimanje kuhar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 15. estetika za zanimanje frizer- 4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 16. interna i urgentna medicina za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 17. latinski jezik  za zvanje poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 18. praktična nastava za zvanje tehničar za mehatroniku -6 časova, na određeno radno vrijeme,a najkasnije do 15.08.2024.godine;
 19. praktična nastava za zanimanje kuhar – 6 časova, na određeno radno vrijeme,do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2024.godine;

Kandidati su dužni u skladu sa članom 4. stav 4. Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-34-7779/22 od 16.05.2022.godine  („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj:10/22), članovima  111. i 114. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 9/17)i  Nastavnim planom i programom škole blagovremeno dostaviti obaveznu dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Uz prijavu na konkurs kandidati koji konkurišu dužni su priložiti slijedeću obaveznu dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 4. Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci po prijemu u radni odnos

Svi kandidati koji dostave obaveznu dokumentaciju  ulaze u proceduru bodovanja prema  Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-34-7779/22 od 16.05.2022.godine  („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj:10/22) ,a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba

Pored obavezne dokumentacije , kandidati mogu dostaviti  i dodatnu dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju) na osnovu  koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa navedenim Kriterijem:

 • Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi
 • Uvjerenje,potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja
 • Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i orginal ili ovjerenu kopiju važećeg ugovora o radu)
 • Dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH („Sl.novine FBiH“,broj:26/16)

Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica dostavljaju i slijedeće dokumente:

 • Rješenje nadležne općinske o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida
 • Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca
 • Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida,poginulog,umrlog,nestalog branioca
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe
 • Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca
 • Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili Rješenje o prestanku radnog odnosa kao dokaz da radni odnos nije prestao njihovom krivicom

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca,priložiti i uvjerenje resorne službe sa područja Zeničko-dobojskog kantona,a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata.

Osobe kojima je utvrđen status invalida obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca,priložiti i uvjerenje resorne službe odnosno nadležne ustanove  sa područja Zeničko-dobojskog kantona,a kojim se potvrđuje status invalidne osobe.

Osobe kojima je utvrđen status logoraša obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca,priložiti i uvjerenje resorne službe odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona,a kojim se potvrđuje status logoraša.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stručne spreme vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika  za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini,broj:10-34-7888-1/23 od 29.05.2023.godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme uz prijavu na konkurs su dužni dostaviti:

 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o godini studija
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi

Prijave sa dokumentima slati isključivo poštom na adresu:

JU Mješovita srednja škola Tešanj, ul. Patriotske lige 61.  74260 Tešanj.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.       

Napomena:konkurs je objavljen u novinama Naša riječ 02.01.2024.godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.                                                                                                                                                                             DIREKTORICA                                                                                                                                          Jasminka Mujkanović