Zaposleni nastavni kadar Mješovite srednje škole Tešanj:

1.Kršić  (Mustafa) AidaBosanski jezik i književnost
2.Šišić (Sadik) AmelaBosanski jezik i književnost
3.Ćerimagić  (Smajl) LejlaBosanski jezik i književnost
4.Bešlagić (Nijaz) NadinaBosanski jezik i književnost
5.Braćkan (Mušir) HarisaBosanski jezik i književnost
6.Saračević ( Mustafa ) Irma Bosanski jezik i književnost
7.Deljkić(Damir) DženanaEngleski jezik
8.Halilović (Redžo)AidaEngleski jezik
9.Korajlić ( Enis ) JasnaEngleski jezik
10.Mersiha ( Mehmed )KurtićEngleski jezik
11.Bešlagić-Sadiković (Edin) LejlaEngleski jezik
12.Fazlagić (Hasan) AminaEngleski jezik
13.Lokić (Sead) AmelaNjemački jezik
14.Ćeman (Ređo) HedijaMatematika
15.Hodžić (Hajrudin) AjšaMatematika
16.Salkić( Mirsad) BesimMatematika, Informatika
17.Mujić (Mujo)MevludinMatematika
18.Halilović (Ađul) AdisMatematika, Informatika
19.Ćosatović(Muhamed )MirelaFizika, Matematika
20.Šeljmo (Sead) AdnanTjelesni i zdravstveni odgoj
21.Mandžukić (Alija) IzetTjelesni i zdravstveni odgoj
22.Kruško (Dževad) AmelaTjelesni i zdravstveni odgoj
23.Deljkić(Hasan)HamzaTjelesni i zdravstveni odgoj
24.Bošnjak ( Ismet ) HalidInformatika
25.Hadžić (Rizo) EminaInformatika
26.Mašić (Semiz) LejlaInformatika, Stručni predmeti
27.Karagić(Smail)SenaidaDemokratija i ljudska prava
28.Denjalić (Mujo) EnesSociologija
29.Ibranović (Tajib) HarisHistorija
30.Nuhbegobić(Miralem) DamirHistorija
31.Kruško (Omer ) JasminaHistorija
32.Kučević (Hanefija) HakijaHemija
33.Užičanin (Fikret) SabinaBiologija
34.Mešić (Besim) Melisa Str.pred.PPT, prak.nastava PPT
35.Garić (Mihnet)LejlaStr.pred.PPT, prak.nastava PPT
36.Brkić (Sakib) MidhatStr.pred.PPT, prak.nastava PPT
37.Tatarević (Safet) EminaStr.pred.PPT Prak. nast.PPT
38.Hodžić (Halid)SulejmanStručni predmeti-mašinstvo
39.Ahmić (Redžo) EsedStručni predmeti-mašinstvo
40.Karahodžić (Ismet) BesimStručni predmeti-mašinstvo
41.Zeničanin (Ismet) MujoStručni predmeti -elektro
42.Vejsić (Muhamed) ZumretaStručni predmeti -elektro
43.Đulić (Enes) SelmaStručni predmeti -elektro- Praktična nastava elektro
44.Kadribašić (Fuad) DamirStr.pred.saob – Praktična nastava
45.Prnjavorac (Suad) TarikStručni predmeti – saobraćaj
46.Brka (Ahmet) NaidaStručni predmeti – saobraćaj – Praktična nastava
47.Skula (Mušir) AdaletaStručni predmeti – saobraćaj – Praktična nastava
48.Subašić (Muhamed) MurisaStr. predmeti str.pred.prehra
49.Pridjevčić (Zijad) NadinaStr. predmeti str.pred.prehra
50.Halilović (Mustafa) ZlataPoznavanje robe
51.Čamdžić (Hamzalija) SamilaStr.pred.tekstil
52.Ramić (Ramo) MirsadPrakt.nast.elektr
53.Hodžić (Sulejman) ElmirPrakt.nast.maš.st
54.Burajić (Osman) MirsadPrakt.nast.maš.st
55.Kurtić (Muhamed) SeadPrakt.nast.maš.st
56.Kadić (Muharem) SabahudinPrakt.nast.maš.st
57.Rošić (Omer) Razim  Prakt.nast.maš.st
58.Hasičić (Huso) MuhamedPrakt.nast.maš.st
59.Ahmić( Mehmedalija) SakibPraktična nastava
60.Šabanović (Mehmed) SalihPraksa MMV
61.Sadiković (Nizah) AdijanaStr.pred.tekstil Praktična nastava
62.Brkić (Osman) SelimaStr.Pred tekstilna str.
63.Mulabećirović (Hamdija) MustafaPrakt.nast.tek
64.Nuhanović (Hamdo) IsmetaPrakt.nast.tek
65.Rakić (Hanefija) NađidaPrakt.nast.frizeri
66.Bajraktarević (Izudin)HarisaPrak.Frizer
67.Alić (Ismet) MuneveraPrakt.nast.ugost.
68.Mešić (Bego) NađaPrakt.nast.ugost.
69.Mulabdić (Muharem) MuharemStr. predmeti PN poljp.struka
70.Parić( Mirsad ) MirsadaStr. predmeti PN poljp.struka
71.Ljevaković (Sinan) MehmedalijaPraksa poljop.
72.Brka ( Bahrudin ) MuhamedPraksa fizio.teh.
73.Brka (Mujo) AzraStr.predmeti
74.Nukićić (Senad) SadmiraTurski jezik
75.Karahodžić(Refik)AdnanPsihologija
76.Hujdur Hodžić ( Hamdo) HedijaEstetika
77.Kruško (Muhamed) IdhamEkon. grupa Praktičana nastava
78.Šujić (Mehemed) MajdaEkonomska grupa predmeta
79.Mujkanović(Ševalija) AmirGeografija
80.Nuhbegović ( Adnan  ) SabinaLatinski jezik
81.Agić(Rizo) NerminaStr. predemti ekonm.-Prakt. nastava
82.Mujadžić ( Hasan) EdinaPravo
83.Hutinović (Esad) HalimStruč.Predmeti Praktična nastava
84.Kahrović(Hasim) EsatStručni predmeti Praktična nastava
85.Cerić (Fuad) AdemStru. Pred Praktična nastava
86.Šišić Bešić (Mehmed) SamraFizika
87.Balić (Derviš) MuhamedIslamska vjeronauka
88.Solo (Hasan) HasanIslamska vjeronauka
89.Piro-Bedaković (Rasim) EnesaIslamska vjeronauka.
90.Bašić Hambašić(Mirhet) ElvedinaIslamska vjeronauka
91.Alić (Hasib) AdnanStr. pred.
92.Kurdić(Emin) DženanIslamska vjeronauka
93.Makarević(Jasemin) AsimProf. str.predmeta
94.Hadžiavdić ( Vahidin)ElmedinProf.  str. predemta – Praktična nastava