sd1

British Council u BiH, uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH, organizovao je 10.09.2014.godine u Sarajevu međunarodnu konferenciju, koja je okupila relevantne stručnjake da bi doprinijeli adekvatnijem sistemu obrazovanja i obuke u namjeri da se odgovori potrebama tržišta rada.Učesnici konferencije su bili predstavnici iz sektora za obrazovanje, tržišta rada i socijalnih partnera, a predstavnik Mješovite srednje škole Tešanj, bio je direktor Muharem Saračević.

Na konferenciji nazvanoj “Vještine 21. stoljeća u obrazovanju” , viši stručnjak za kvalifikacijske okvire Europske unije za obuku Arjen Deij, primjećuje da sve više ljudi u BiH  ima, ili nastoji steći visoko obrazovanje, ali da se to adekvatno ne odražava na postotak zapošljavanja u ovoj državi. S tim u vezi, rekao je:

“ Radi se o sposobnosti ljudi da primijene vještine, da budu kompetentni i konkurentni. To su vrste vještina koje obrazovni sistem mora pružati. Sad treba obrazovati pojedince, a ne grupe, koji su u stanju raditi nešto, a to traži drugi tip učenja. U okviru vještina za 21. stoljeće u BiH trudimo se da vidimo kako da promijenimo sadržaj obrazovanja da bi ljudi mogli efikasnije primjenjivati ​​vještine i znanja te da im kvalifikacije budu priznate i prepoznate u inozemstvu.

 Svi zajedno trebamo raditi na osiguranju efikasnog ulaganja u obrazovni sistem i sistem osposobljavanja na svim nivoima (od predškolskog do visokog obrazovanja), da povećamo otvorenost i značajnost obrazovnog sistema izradom kvalifikacijskog okvira te raditi na prilagodbi rezultata učenja potrebama tržišta rada i efikasnijem ulasku mladih na tržište rada”.

Zaljučak konferencije je da moramo podići globalno konkurentnost našeg društva da bi u budućnosti bili bolji i kvalitetniji. Danas, više nego ikad, obrazovanje može proizvesti društveni napredak jer kad investiramo u obrazovanje, investiramo u razvoj naših građana, a u budućnosti i u napredak društva.