Radna grupa za izradu sektorske Strategije ekonomskog razvoj općine Tešanj, na čelu sa vođom grupe Doc.dr. Ismarom Alagićem, savjetnikom Općinskog načelnika za pristup EU-fondovima, je održala radni sastanak na kome je usvojena sektorska SWOT analiza, sektorska Vizija i razrađen sektorski strateški plan sa identifikacijom strateških ciljeva, operativnih ciljeva i programa, projekata i mjera.   Naredni korak je razrada operativnih planova za operativne ciljeve, programe, projekte i mjere. U radnom djelu sastanka prisustvovao je član Radne grupe, direktor Mješovite srednje škole  Muharem Saračević.