Dana, 27.03.2013. godine od strane Evropske komisije odobrena je puna aplikacija za projekat pod
nazivom „Razvoj kapaciteta ljudskih resursa“.

Projekat će se realizovati sa dww International organizacijom (Sarajevo), a partneri u projektu su
Mješovita srednja škola Tešanj i Zavod za obrazovanje odraslih u RS (B.Luka)

Vrijednost projekta je 100.000 eura, a planirano je da traje 18 mjeseci.

Cilj projekta je da se poveća kvalitet stručnog obrazovanja u srednjim školama BIH i smanjenje
nezaposlenosti, a sprecifični cilj je obrazovanje odraslih te njihovo kvalitetno uključivanje u tržište rada.
Ciljne grupe ovog projekta su stručni sardnici i nastavnici u dvanaest srednjih škola u BiH.