Vodič za upis – JU Mješovita srednja škola, Tešanj

Poljoprivredni tehničar
Nivo složenosti: IV stepen

Ovo zanimanje je prikladno za osobe koje imaju razvijenu
ekološku svijest, izražen interes za prirodu, biljke i životinje. U
ratarstvu, poljoprivredni tehničari daju uputstva za pripremu
zemljišta i prate uzgoj svih vrsta poljoprivrednih kultura, biraju i
primjenjuju odgovarajuće mjere prehrane i zaštite bilja, te
pripremaju proizvode za dalju preradu. U stočarstvu, prate,
kontrolišu i rade na uzgoju, njegovanju, hranjenju krupne i sitne stoke i peradi, obavljaju pripremu i učestvuju u daljoj preradi mesnih proizvoda i mlijeka. Poljoprivredni tehničari koji se bave
voćarstvom obavljaju pripremu zemljišta, biraju i sade voće, vode brigu o obrezivanju, kalemljenju, prskanju i zaprašivanju voćaka. Rade na berbi, sortiranju, skladištenju, i daljoj preradi voća. Također, učestvuju u plasmanu proizvoda.

Veterinarski tehničar
Nivo složenosti: IV stepen

Za zanimanje veterinarskog tehničara presudna je ljubav prema životinjama, pa najčešće sa lakoćom prihvataju ponekad teške fizičke i emocionalne zahtjeve svog posla.Vetrinarski tehničari obavljaju jednostavnije preglede i laboratorijske pretrage životinja, uz nadzor veterinara. Oni savjetuju vlasnike životinja o prevenciji različitih bolesti, ali i o nastalim povredama i načinima liječenja. Obavljaju cjepljenje životinja, pomažu u umjetnom osjemenjivanju, porođaju i
kastriranju. Kontrolišu i analiziraju životne namirnice. Ukoliko radno mjesto podrazumijeva direktan rad sa životinjama, posao veterinarskog tehničara može biti fizički naporan jer mora držati
životinje koje se odupiru, grizu. Zavisno od radnog mjesta (npr.veterinarske stanice i instituti, privatne veterinarske ambulante, zoološki vrtovi, specijalizirane radnje, industrija koja se bavi preradom hrane, farme i sl.), moguća su 24 satna dežurstva i rad vikendima, praznicima.

Prehrambeni tehničar
Nivo složenosti: IV stepen

Prehrambeni tehničari obavljaju analizu kvaliteta životnih namirnica, obavljaju analize sastava namirnica, te utvrđuju njihova mikrobiološka svojstva. Oni vrše odabir prehrambenih sirovina i pomoćnih sirovina biljnog i životinjskog porijekla, u zavisnosti od stanja u kome se nalaze. Prehrambeni tehničari
kontroliraju pojedine faze primarne obrade hrane, rukovode proizvodnim trakama, sarađuju na stvaranju novih prehrambenih proizvoda i istraživanjima uticaja namirnica na
zdravlje ljudi. Najčešće rade u zatvorenim prostorima.Mogu se zaposliti u: industriji mlijeka, mesa, konditorskoj industriji, šećeranama, uljarama, industriji prerade voća i povrća, u prodavnicama prehrambenih proizvoda,skladištima prehrambenih proizvoda, laboratorijama za ispitivanje kvalitete namirnica, biohemijskim laboratorijama.

Cvjećar-vrtlar
Nivo složenosti: III stepen

Nabavlja oblikuje, aranžira i prodaje sve vrste cvijeća te svakodnevno brine o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje. Izrađuje cvjetne aranžmane, bukete i vijence po narudžbi ili za neposrednu prodaju, koristeći se pri tome
elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana, tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima. U poslove cvjećara ubrajaju se i priprema supstrata za sjetvu (pikiranje i uzgoj jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cvijeća) te svakodnevna briga o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do trenutka prodaje kao i prodaja lončanica, zemlje i razne popratne opreme. Cvjećar također, pruža i savjete kupcima o uzgoju i održavanju ukrasnog bilja i
cvijeća.

Stolar
Nivo složenosti: III stepen

Stolari rade sa drvetom, igraju se sa idejama, prave građevine,namještaj i razne predmete od drveta. Prirodni materijal drvo,sofisticirani alat i najmodernija kompjuterska tehnika pružaju stolaru mogućnost da svoju kreativnost u potpunosti iscrpi.Kreativnost je jedna od najbitnijih karakteristika ovog
zanimanja pa i prilikom odabira vrste drveta i materijala za kombinovanje kao što je staklo, metal ili kamen, ista je izuzetno tražena. Stolaru je data mogućnost da vidi kako mu predmet raste od nacrta, preko neobrađenog drveta do kranjeg proizvoda. Stolari se uglavnom zapošljavaju u industriji, građevinarstvu i obrtništvu. Stolari mogu voditi i vlastitu obrtničku radionicu.

Automehaničar
Nivo složenosti: III stepen

Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjaju kvarova i oštećenja na vozilima. Prilikom servisiranja vozila uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođavaju dijelove motora, kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. U
radu se služe ručnim alatima, električnim mjernim instrumentima, dizalicama, brtvama, brusilicama i sredstvima za čišćenje. Automehaničari rade u radionicama, koje mogu biti različito opremljene.

 

Zavarivač
Nivo složenosti: III stepen

Zavarivači koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu, mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za dalju obradu. Oni spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Često su na otvorenom prilikom rada na objektima na kojima obavljaju zavarivanje:
mostovima, zgradama i drugim građevinama, te na raznim postrojenjima. Rade u tvorničkim halama, raznim radionicama, a katkad su izolirani u posebno konstruiranim varilačkim kabinama, kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeskanja. Zavarivačke poslove mogu obavljati samo zdravi radnici. Ruke im moraju biti spretne i mirne da bi varovi bili što kvalitetniji i da se prilikom rada ne bi povrijedili. Posao zavarivača je trenutno jedno od najtraženijih zanatskih zanimanja.

Mehaničar
Nivo složenosti: III stepen

Mehaničari popravljaju razne mašine, te nadziru njihov rad ili rad njihovih dijelova, npr. dizelskih motora, elektromotora, hidrauličkih i pneumatskih prijenosnih i kočnih sistema. Njihov zadatak je da detaljno pregledaju mašinu, ili neki njen uređaj i ustanove radi li sigurno i pouzdano. Pri tome se služe
savremenim računarskim aparatima za ispitivanje rada mašina.Mehaničari rade po pravilu u zatvorenim prostorijama servisnih radionica. Mehaničari trebaju lako rješavati tehničke probleme i dobro razumjeti prostorne odnose.

 

Obrađivač metala rezanjem
Nivo složenosti: III stepen

Obrađivači metala rezanjem trebaju imati široko znanje o postupcima obrade metala kao što je rezanje, tokarenje, glodanje i brušenje. Moraju poznavati svojstva materijala,npr. tvrdoću i toleranciju topline, i biti upoznati sa širokim
rasponom metala i legura. Obrađivači metala rezanjem, rade u zatvorenom prostoru i većinom rade stojeći, a mogu podizati i srednje i teške predmete. Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi računara i različitih
sistema mijenjaju i mijenjaće ovo zanimanje. Obrađivači metala rezanjem zapošljavaju se u metalskoj industriji u tvornicama ili obrtničkim radionicama.

 

Operater na CNC mašinama
Nivo složenosti: III stepen

Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava, kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računarima na numerički kontrolisanim mašinama, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računarskim programima, osobito vezanim uz crtanje na računaru (AutoCAD, Catia, SolidWorks). Koristi se programom za simulaciju, koji služi za programiranje CNC stroja i 3D
simulacija obrade.Tržištu rada nameće potrebu za strukturom zaposlenika, koji će biti kompetentni za rad i upravljanjem CNC mašinama sa novim tehnologijama mašinske obrade, tj. za zanimanje CNC operater.

Elektrotehničar računarstva
Nivo složenosti: IV stepen

Elektrotehničar računarstava radi na unosu i obradi podataka, prilagođavanju opreme za korištenje, vrši manje popravke i prilagođava računarski software i hardware. Elektrotehničari računarstva rade u dobro osvjetljenim, prozračnim i općenito ugodnim prostorijama. Budući da mnoge organizacije, firme i preduzeća koriste računare 24 sata 7 dana u sedmici, tehničari računarstva mogu raditi i u popodnevnim i noćnim smjenama, vikednima i praznicima, zavisno od potrebe mjesta na kojem rade. Elektrotehničari računarstva najčešće rade u sjedećem položaju, a rad iziskuje znatnije naprezanje vida.

 

Tehničar za mehatroniku
Nivo složenosti: IV stepen

Projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sisteme – mašine, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, mašinskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih
proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljane mašine, automatski vođena vozila, elektronske kamere, telefaks uređaji, fotokopirni uređaji, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih mašina, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računaarskih programa (CAD/ CAM, SOLID, EDGE, CATIA).

 

Električar
Nivo složenosti: III stepen

Električari razvode električne kablove i održavaju električne mreže u objektima i na dalekovodima. Električari proizvode,montiraju, kontrolišu i održavaju elektronske sklopove, uređaje i opremu, izvode elektromonterske radove i vrši potrebna mjerenja te održavaju i popravljaju uređaje i opremu. Mogu
raditi u industriji i raznim organizacijama koje trebaju njihove usluge. Da bi mogli uspješno raditi, moraju poznavati načela rada elektronskih mjernih instrumenata, postupke obrade materijala i komponenata, djelovanje spojeva, sastavnih dijelova i mehanizama koji se primjenjuju u elektronskim uređajima.Trebaju poznavati elektronske komponente i digitalnu elektroniku.

 

Tekstilni tehničar
Nivo složenosti : IV stepen

Tekstilni tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa izrade pamučnih, vunenih, sintetičkih, mješanih i drugih prediva.On priprema uzorke prediva za izradu paleta boja. Analizira sastave prediva po vrstama. Priprema uzorke tkanina za kataloge i estetski ih oblikuje. Određuje tehničke podatke za uzorke
tkanja. Razrađuje sirovinski sastav tkanine, nadgleda kvalitet sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. On učestvuje u izradi planova proizvodnje, te organizira i nadzire rad grupa radnika. Tekstilni tehničari rade u zatvorenim prostorijama sa dnevnom ili vještačkom rasvjetom.

 

Krojač
Nivo složenosti: III stepen

Krojači izrađuju odijela, haljine, uniforme i raznu drugu odjeću od tekstila, prirodne ili vještačke kože i krzna prema prethodno kreiranom modelu. Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina, pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. Posao uključuje izradu kroja prema
zadanim mjerama i modelu, odabir materijala, rezanje materijala prema kroju, sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova, sastavljanje dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. Obavljaju konstrukcijsku pripremu, kroje prema šablonama, šiju i dorađuju odjeću.

 

Obućar
Nivo složenosti: III stepen

Izrađuje i popravlja različite vrste specijalne i modne obuće. U manjim preduzećima izrađuje obuću po narudžbi ili za vrlo usko tržište. Pri tome se služi mašinama, ali je još uvijek prisutna i ručna izrada. U obućarskim radnjama vrši se i popravak svih vrsta obuće. U industrijskoj proizvodnji izrađuje se obuća
namijenjena širokom tržištu te se radi na velikom broju različitih mašina. Pored mašina i računara, obućari koriste i različite alate: kalupi za obuću, šila, noževi, igle, vodila. Poslovi koje se obavljaju pri izradi obuće: krojenje, oblikovanje skrojenih dijelova rezanjem, tančanjem i podvijanjem,podstavljanje, šivanje gornjih dijelova obuće, izrezivanje donjih
dijelova obuće, potplata, peta i tabanica koje se lijepljenjem i turpijanjem pripremaju za spajanje s gornjim dijelovima obuće.

 

Tehničar drumskog saobraćaja
Nivo složenosti: IV stepen

Tehničari drumskog saobraćaja učestvuju u planiranju, pripremi, organiziranju i kontroliranju voznog parka, posada motornih vozila, prevoza putnika i tereta. Izrađuju planove servisiranja i održavanja voznog parka. Učestvuju u izradi reda
vožnje, cijena usluge putničkog i teretnog prevoza. Obavljaju administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Provode snimanje saobraćajnih tokova. Planiraju postavljanje saobraćajne signalizacije, te o istoj vode evidencije. Učestvuju u uviđajima saobraćajnih nesreća. Mogu se zaposliti u stanicama za tehnički pregled vozila, špedicijama, auto školama, transportnim preduzećima i sl.

 

Vozač motornih vozila
Nivo složenosti: IIIstepen

Da li je vozač kamiona zapravo vozač motornih vozila?
Odgovor je-da. Sa čime sve upravljaju vozači motornih vozila?
Oni upravljaju putničkim automobilima, kamionima, kamionima sa prikolicom, autobusima. Vozači motornih vozila prevoze putnike i teret. Obavljaju poslove pripreme vozila za prijevoz, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu.
Nadziru utovar i istovar tereta, vode potrebnu dokumentaciju, a na kraju radnog vremena podnose izvještaj o vožnji. Vozači motornih vozila otklanjaju i manje kvarove na vozilima. Oni
mogu raditi u privatnim i javnim preduzećima u kojima se vrši prevoz putnika i roba. Zbog potrebne koncentracije tokom vožnje, smiju voziti najviše 8h tokom dana, a nakon 5h vožnje moraju praviti prekid od pola sata.

 

Ugostiteljski tehničar
Nivo složenosti: IV stepen

Ugostiteljski tehničar dočekuje i ispraća goste, brine o adekvatnom usluživanju i prati odnos osoblja prema gostima, vrši kontrolu kvaliteta, konzumacije hrane i pića, poznaje načine usluživanja gostiju, poznaje domaće i internacionalne
kuhinje i razna pića i napitke te barske mješavine. Također je poželjno da poznaje bar jedan svjetski jezik. Oni vrše prijem narudžbi za sve prigodne i svečane obroke, predlažu mjere za poboljšanje kvaliteta usluga, boljeg asortimana jela, pića i napitaka i zabavnog života za goste. Svakodnevno obavljaju nadzor u prostorijama za usluživanje gostiju u pomoćnim prostorijama, te organiziraju otklanjanje uočenih nedostataka.
Vode računa i o asortimanu, pravilnom rukovođenju i hlađenju pića do odgovarajuće temperature.

 

Konobar
Nivo složenosti: III stepen

Poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema, održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. Poslovi konobara uključuju pripremu stolnog inventara, raspoređivanje stolova i uređivanje za posluživanje,
dočekivanje gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane i pića, pospremanje stola, priprema računa. Poslovi konobara razlikuju se ovisno o radnom mjestu. Samim time i opis poslova na različitim mjestima je drugačiji te ovisi o uslugama koje se pružaju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu. Osim u restoranima, hotelima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noćni klubovi i dr.).

 

Kuhar
Nivo složenosti: IIIstepen

Posao kuhara sastoji se u pripremanju i aranžiranju svih vrsta toplih i hladnih jela. Kuhari obavljaju izbor i pripremu namirnica, određuju tehnologije pripremanja hrane i samo njeno pripremanje, kao i pripremu za posluživanje. Na osnovu zahtjeva ugostiteljskog objekta, oni sastavljaju dnevne i sedmične jelovnike, naručuju i preuzimaju namirnice. Budući da učestvuju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhari rukuju brojnim kuhinjskim mašinama, alatima i posuđem različite namjene. U većim ugostiteljskim objektima, glavni kuhar usklađuje rad kuharskog i pomoćnog osoblja te organizira cjelokupan rad u kuhinjama. Važno je napomenuti da kuhari uz sve nabrojane poslove, i to bez obzira gdje su zaposleni, uvijek moraju brinuti o higijeni prostora i sredstavima sa kojima rade, te o ličnoj higijeni. Radni uslovi variraju od rada u dobro uređenim, ventiliranim i opremljenim prostorima do rada u improviziranim i nedovoljno opremljenim prostorima. No, svim kuharima je zajedničko da su izloženi toploti, vlazi i isparavanju. Za dobrog kuhara je važna kreativnost u pripremanju jela.

 

Poslovno-pravni tehničar
Nivo složenosti: IVstepen

Poslovno – pravni tehničari obavljaju administrativne poslove: prijem i slanje pošte, korespondenciju, pripremu, izdavanje i evidentiranje spisa i sl. Rade na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa. Ukoliko su zaposleni na šalterima, obavljaju ovjere dokumenata, zaprimaju i izdaju dokumente. Komuniciraju sa strankama i upućuju ih koju dokumentaciju trebaju priložiti, kako ispuniti obrasce, ili na koji način podnijeti zahtjev da bi ostvarili ono što im je potrebno. Poslovno-pravni tehničari vode evidenciju o primljenim i izdanim dokumentima. Poslovno – pravni tehničari mogu raditi u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, osiguravajućim društvima, sudovima i drugim privatnim i javnim preduzećima.

 

Komercijalist
Nivo složenosti: IV stepen

Komercijalist nabavlja i prodaje robu trgovačkim i proizvodnim privrednim subjektima, organizira skladištenje i isporuku (transport, špediciju i osiguranje). Glavni zadatak komercijalista je odabrati odgovarajuću robu tokom procesa
nabave, zainteresirati kupca za robu koju nudi tokom prodajnog procesa, realizirati prodaju i naplatiti prodano. Na redovitim putovanjima posjećuje poslovne partnere, istražuje i analizira ponudu u procesu nabave te potrebe u procesu prodaje. Prilikom prodajne prezentacije komercijalist se koristi uzorcima ili katalozima s detaljnim opisom ponuđene robe, cijenom te informacijama o dostupnosti i upotrebnim svojstvima.

 

Trgovac
Nivo složenosti: IIIstepen

Vjerovatno se svakodnevno susrećete sa trgovcima dok kupujete proizvode u prodavnicama. Osnovni posao trgovca je da poslužuju kupce i naplaćuje kupljenu robu. Trgovci, po potrebi objašnjavaju kupcima osobine proizvoda i pokazuju
načine rukovanja proizvodima. Oni upoznaju kupca sa cijenama proizvoda i mogućim načinima kupovine. Prilikom dopremanja nove robe u prodavnice, trgovci preuzimaju robu i vrše razmještanje robe u prodavnicama na način na koji će biti pregledna i dostupna kupcima. Kako bi pružili što kvalitetniju uslugu kupcima, moraju poznavati karakteristike proizvoda koje prodaju: prehrambeni, tehnički, namještaj, hemijski proizvodi i drugo.

 

Fizioterapeutski tehničar
Nivo složenosti: IVstepen

Fizioterapeuti primjenjuju razne postupke lječenja traumatskih, ortopedskih, internističkih i hroničnih bolesti. Vrlo često primjenjuju razne vrste lječenja u preventivne svrhe. Fizioterapeuti pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u
povećanju pokretnosti, ublažavanju boli, te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozlijeda. Uloga fizioterapeuta proširuje se i na sprečavanje bolova i bolesti sistema kretanja poučavanjem ljudi o pravilnom držanju i kretanju, te savjetovanjem o uređenju okruženja (stolica, radnih površina, ostalih pomagala). Fizioterapeuti mogu raditi u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjeljenjima sa svim potrebnim pomagalima, dvoranama i bazenima. Mnoge vrste fizikalne terapije mogu se provoditi i u bolesnikovoj kući. Posao fizioterapeuta zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju, jer uključuje stajanje, čučanje, klečanje, sagibanje, podizanje i rad sa pomagalima, te pružanje fizičke pomoći pacijentima pri promjeni položaja, ustajanju, kretanju i upotrebi pomagala.

 

Frizer
Nivo složenosti: III stepen

Danas ima puno frizerskih salona, ali da li su svi jednako kvalitetni? Posao frizera nije samo jednostavno pranje kose, šišanje, farbanje, izvlačenje pramenova, friziranje i pravljenje punđi. Dobar frizer mora znati održavati dobru komunikaciju sa klijentima, imati umjetničku crtu, voljeti svoj posao kao i svako
drugi u nekom drugom zanimanju, stalno se educirati i pratiti nove modne trendove. Frizeri se mogu specijalizovati za muške i ženske frizere. Oni moraju poznavati tipove kose, preparate koje koriste, kao i načine njegovanja kose kako bi mogli davati
savjete svojim klijentima.

 

Prijedlog plana upisa učenika u I razred školske 2018./2019.godine