Mašinska stručna škola – Zavarivač (III stepen Federalni-Klasični NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i naćela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste u procesu zavarivanja;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore, uredaje i alate koji se koriste u procesu zavarivanja;
poznaje tehnologiju obrade i izvodi postupke zavarivanja (gasno zavarivanje i sjećenje, elektrolučno zavarivanje i sjećenje, elektrootporno zavarivanje i zavarivanje u atmosferi zaštitnog gasa );
pravilno odabire materijale za zavarivanje i tehnološke parametre za zavarivanje;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.