Mašinska stručna škola – Plinski i vodoinstalater (III stepen Federalni-Klasični NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, porućiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale i armature koji se koriste u procesu postavljanja fluidnih instalacija;
poznaje, postavlja i instališe grijna i rashladna tijela;
poznaje, postavlja i instališe grijna i rashladna postrojenja;
poznaje i koristi uredaje i aparate za spajanje cijevnih instalacija;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehnčkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.