Kožarska stručna škola – Obućar (III stepen Federalni-Klasični NPP):

Stručne kvalifikacije:

stiće znanja o preradi kože i materijala koji se primjenjuju u izradi obuće;
poznaje tehnološke procese dobijanja tih materijala, njihove osobine i upotrebu;
poznaje tehnološke procese izrade obuće po svim fazama izrade;
stiće znanja o racionalnom korištenju materijala, vremena, sredstava za rad i energije;
stiće znanja o prilagodavanju konstrukcije prema vrsti materijala i namjeni proizvoda;
usvaja i prati tehnička znanja radi sticanja vještina i navika koje su potrebne za izradu modela;
osposobljen je za primjenu stečenih znanja u praktičnom radu;
vlada vještinom rukovanja alatima i odgovarajucim sredstvima za rad;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
osposobljen je da koristi tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju;
stiće sposobnost prilagodavanja tehnološkog procesa izrade uslovima i zahtjevima tržišta;
prati nove tehnologije i obrazovanje tokom rada;
posjeduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, kulturi ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i zaštiti životne sredine, primjenjuje medunarodne i državne standarde u svome radu.