Mašinska stručna škola – Obrađivač metala rezanjem (III stepen GTZ NPP):

Stručne kvalifikacije:
planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;posjeduje odgovarajuca znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;

komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture; poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta; poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj obradi rezanjem; racionalno i adekvatno upotrebljava alate za rezanje, stezanje i kontrolu kvaliteta; poznaje tehnologiju obrade rezanjem i rukuje alatnim mašinama (glodalice, strugovi, rendisaljke, bušilice i testere); pravilno odabire rezne alate i prema odabranom alatu odreduje režime rezanja; vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite

Nastavni plan i program Obrađivač metala rezanjem (GTZ NPP, III stepen).doc

Prvi I razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Drugi II razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Treći III razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Program polaganja završnog ispita III stepen.doc – download/preuzmi