Mašinska stručna škola – Metalostrugar (III stepen Federalni-Klasični NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste pri mašinskoj obradi rezanjem;
racionalno i adekvatno upotrebljava alate za rezanje, stezanje i kontrolu kvaliteta;
poznaje tehnologiju obrade brušenjem i rukuje brusilicama (ravne brusilice, brusilice za okruglo brušenje i brusilice za oštrenje alata );
pravilno odabire rezne alate za brušenje i prema odabranom alatu odreduje režime rezanja;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.