Mašinska stručna škola – Mašinbravar (III stepen Federalni-Klasični NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i naćela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelova kao i da vrši opravke alatnih i industrijskih radnih mašina, hidroenergetskih postrojenja, rudarskih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, medicinske, laboratorijske i druge precizne opreme, termoenergetskih, hidroenergetskih i hidrotehničkih postrojenja i grijne i rashladne tehnike;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.