Mašinska stručna škola – Instalater (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture; poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;  poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale i armature koji se koriste u procesu postavljanja fluidnih instalacija; poznaje, postavlja i instališe grijna i rashladna tijela; poznaje, postavlja i instališe grijna i rashladna postrojenja; poznaje i koristi uredaje i aparate za spajanje cijevnih instalacija; vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Nastavni Plan Instalater GTZ III stepen.doc – download/preuzmi

Prvi I razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Drugi II razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Treći III razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Program polaganja završnog ispita III stepen.doc – download/preuzmi