Mašinska stručna škola – Automehaničar (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuca znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poruciocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i naćela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove motora sa unutrašnjim sagorijevanjem;
poznaje princip rada i dijelove transmisionog i kočionog sistema i sistema za upravljanje vozilom;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore i uredaje za montažu, demontažu i uredaje za testiranje;
vrši montažu, demontažu i otklanjanje kvarova drumskih vozila;
racionalno i adekvatno upotrebljava odgovarajuće rezne, stezne i mjerne alate;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Mišljenje o nastavnom planu i programu automehaničar.doc – download/preuzmi

Prvi I razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Drugi II razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Treći III razred(raspored modula).doc – download/preuzmi

Program polaganja završnog ispita III stepen.doc – download/preuzmi