U sastavu Mješovite srednje škole Tešanj u školskoj 2010/2011. godini nalaze se slijedeća zvanja/zanimanja:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opšteobrazovni predmeti sa modularnim prikazom:

Informatika: Modul-01 Osnove računarskih sistema.doc ;  Modul-02 Poslovna primjena računara.doc ; Modul-03 Računarske komunikacije.doc ;  Modul-04 Uvod u stručnu primjenu računara.doc

Matematika: Matematika-Raspored modula ;  Modul-01 Operacije u R i uvod u algebru ;  Modul-02 Linearne jednačine i nejednačine-n ;  Modul-03 Kvadratni trinom i uvod u trigonometriju ;  Modul-04 Stereometrija ;  Modul-05 Eksponencijalna i logaritamska f-ja i analitička geomet ;  Modul-06 Kombinatorika i elementi statistike ;  Modul-07 Mat. indukcija nizovi i realne f-je jedne promjenjljive ; Modul-08 Realne f-je jedne promjenjljive i diferenc.račun ;  Modul-09 Relacije i preslikavanja ;  Modul-10 Sličnost i trigonometrija ;  Modul-11 Izometrijske transformacije ;  Modul-12 Vektori i elementi linearnog programiranja ;  Modul-13 Vjerovatnoća i statistika ;  Modul-14 Finansijska matematika ;  Modul-15 Integrali ;  Modul-16 Primjenjena matematika 1 ;  Modul-17 Primjenjena matematika 2 ;  Modul-18 Privredna matematika 1 ;  Modul-19 Privredna matematika 2

Bosanski jezik i komunikacija: Uputstvo za korištenje modula ;  Modul-01 Komunikacija na radnom mjestu ;  Modul-02 Teorija književnosti i kreativno izražavanje ;  Modul-03 Vještine izražavanja i prezentacije ;  Modul-04 Književnost od antike do prosvjetiteljstva ;  Modul-05 Fonetika i morfologija ;  Modul-06 Mediji ;  Modul-07 Književnost od romantizma do polovine XX stoljeca ;  Modul-08 Tvorba rijeći i leksikologija ;  Modul-09 Poslovna komunikacija ;  Modul-10 Savremena književnost ; Modul-11 Sintaksa ;  Modul-12 Traženje posla ;  Modul-13 Poslovna komunikacija

Engleski jezik: Modul-01 Education ;  Modul-02 Leisure ;  Modul-03 People ;  Modul-04 Relationships ;  Modul-05 Work ;  Modul-06 My job ;  Modul-07 Social concerns ;  Modul-08 Planet Earth

Njemački jezik: Modul-01-06-Njemački jezik

Tjelesni i zdravstveni odgoj: Eurofit baterija testova ;  Modul-01 Odbojka ;  Modul-02 Košarka ;  Modul-03 Nogomet ;  Modul-04 Rukomet ;  Modul-05 Atletika ;  Modul-06 Gimnastika i plesovi ;  Modul-07 Izborni program ;  Modul-08 Slobodnan izbor sportske aktivnosti-igre