… MSŠ Tešanj u projektu „Razvoj kapaciteta ljudskih resursa“…

Dana, 27.03.2013. godine od strane Evropske komisije odobrena je puna aplikacija za projekat pod
nazivom „Razvoj kapaciteta ljudskih resursa“.

Projekat će se realizovati sa dww International organizacijom (Sarajevo), a partneri u projektu su
Mješovita srednja škola Tešanj i Zavod za obrazovanje odraslih u RS (B.Luka)

Vrijednost projekta je 100.000 eura, a planirano je da traje 18 mjeseci.

Cilj projekta je da se poveća kvalitet stručnog obrazovanja u srednjim školama BIH i smanjenje
nezaposlenosti, a sprecifični cilj je obrazovanje odraslih te njihovo kvalitetno uključivanje u tržište rada.
Ciljne grupe ovog projekta su stručni sardnici i nastavnici u dvanaest srednjih škola u BiH.